Livräddande monitorering

Livräddande monitorering från ambulanssjukvård ska nå fler inom vård och socialomsorg

När det finns smarta, effektiva och väl beprövade lösningar för vården är det viktigt att tillgängliggöra dem för vårdgivare runt om i landet. Tack vare ett nytt samarbete mellan TechTrade och Ortivus kan vi nu möjliggöra nya arbetssätt för digifysisk vård och effektivisera hela vårdkedjan. 

Som det ser ut idag måste en patient föras till sjukhus för att ta prover och göra mätningar. I vissa svenska orter betyder det timmar av restid, höga kostnader för sjukvården och ökade risker för patienten. Att flytta vården närmare patienten genom en utökad distansvård medför många positiva aspekter, att undvika onödiga sjukhusbesök sparar resurser och patienten kan få rätt vård i sin trygga hemmiljö. En utökad distansvård gör det också möjligt att upptäcka personer som är i behov av akutvård eller specialistvård i tid och på så sätt rädda liv. 

Ortivus och TechTrade kan nu tillsammans presentera en helhetslösning för hälso- och sjukvård och socialomsorg som möjliggör vård på distans. Lösningen innefattar hela infrastrukturen från patientmonitorering till dokumentation, hårdvara, drift och support. Det kommer även finnas möjlighet att hålla patientsäkra videomöten. Utrustningen som används heter MobiMed och är väl beprövad efter 10 år i vårdens tuffaste och mest utsatta miljö, ambulanssjukvården.

 

Samma utrustning kan med stor fördel användas även i andra delar av vårdkedjan så som inom socialomsorg eller i primärvården och detta är något som redan idag tillämpas i region Jämtland-Härjedalen.

Ortivus berättar

Under första delen av vårt projekt inom hemsjukvården, som bedrivs tillsammans med Jämtland-Härjedalen, kunde transport av patienter undvikas i 35% av fallen tack vare MobiMed och förändrade arbetssätt mellan kommun och primärvård. För att kunna bredda användningen av digitala hjälpmedel krävs förändringsbenägenhet samt stabila stöd som underlättar informationshantering genom hela vårdkedjan och mellan huvudmän. Genom vårt samarbete med TechTrade kan vi skapa förutsättningar och nya möjligheter för vård på distans, för en tryggare och effektivare sjukvård.

Reidar Gårdebäck, VD på Ortivus

MobiMed är designad så att vårdpersonal med lätthet ska kunna ta utrustningen med sig ut i fält. Med hjälp av MobiMed kan man monitorera patientens vitalparametrar så som EKG, syremättnad och blodtryck, samtidigt som informationen skickas i realtid till en akutmottagning eller specialistklinik. Detta gör att vårdpersonal som befinner sig på avstånd också kan följa patienten och vara deltagande i beslut om vilket vårdbehov som föreligger och om patienten kan vårdas i hemmet. Besöket dokumenteras i MobiMeds journalsystem som direkt integreras med primärvårdens och sjukhusets system. I de fall patienten behöver akut eller specialistvård kan personalen på sjukhuset, tack vare realtidskommunikationen, besluta om vilken avdelning patienten ska hänvisas till redan innan ambulansen anländer till sjukhuset. På så sätt sparar MobiMed livsavgörande minuter i kritiska situationer.

TechTrade berättar

Det sker en stor omställning av vården och det är extra viktigt att tänka på hållbarheten när det kommer till digitalisering. Tillsammans med Ortivus kan vi både skapa mer tid för vårdpersonal men även effektivisera hela vårdflödet. Vi ser en stor potential för applicering och vidareutveckling av MobiMed då den lösningen också medför en enorm samhällsnytta.

 

Jan Lindblad, VD på TechTrade

Tillsammans skapar och tillgängliggör Ortivus och TechTrade nya möjligheter för digital vård på distans, något som är oerhört viktigt ur både patientens och sjukvårdens perspektiv. 

Mer om pilotprojekt i region Jämtland-Härjedalen, Ortivus  

Läkaren om vårdprojektet: ”Snart kan vi göra ännu mer på distans”, SVT nyheter

Villy om att få vård i hemmet: ”Det här har jag tjatat om i åratal” , SVT nyheter

Fler nyheter