IT-policy

Vi bevakar och skyddar information utifrån ledorden rätt information, vid rätt tillfälle, till rätt person.

Vi strävar efter en långsiktigt informationssäker verksamhet

Utifrån dessa ledord strävar vi efter långsiktigt informationssäker verksamhet där vi som en naturlig del i vårt dagliga arbete kontinuerligt säkerställer:

 • Konfidentialitet
 • Riktighet
 • Tillgänglighet
 • Rättssäkerhet
 • Skydd av varumärke

Vi ska inom vår verksamhet

 • Följa lagar och förordningar som gäller informationssäkerhet, inklusive skydd av levande fysiska personers fri- och rättigheter, inom Sverige och EU.
 • Ha modet att med energi och nyfikenhet vara med och utveckla synen på informationssäkerhet både internt och externt.
 • Ta ansvar för vår påverkan på informationssäkerhet internt, hos våra kunder och i andra sammanhang.

Detta ska vi göra genom att

 • Arbeta med informationssäkerhet på ett systematiskt och riskorienterat sätt med utgångspunkt från ISO/IEC SS 27001.
 • Ha ett tydligt regelverk för informationssäkerhet och för personuppgiftsbehandling som säkerställer att gällande lagar och föreskrifter följs.
 • Alltid hantera säkerhetsincidenter på ett seriöst och kompetent sätt.
 • Aktivt prioritera produkter och lösningar som ökar informationssäkerheten i vår verksamhet.
 • Verka för att anställda, kunder och samarbetspartners är medvetna om tekniska och organisatoriska lösningar som ökar informationssäkerheten.

 

TechTrade ska utföra egenkontroll och utvärdering av hur denna policy efterlevs och genom fastställda mål och nyckeltal mäta hur arbetet med informationssäkerhet fortskrider och därmed säkerställa ständig förbättring av ledningssystemet. Varje anställd och varje person som utför tjänster hos eller för TechTrade förväntas följa denna policy och rapportera säkerhetsproblem eller säkerhetsincidenter enligt rutin för rapportering av risker och incidenter.