Miljöpolicy

TechTrade strävar efter långsiktigt hållbar verksamhet.

En naturlig del i vårt dagliga arbete

Genom att, som en naturlig del i vårt dagliga arbete, arbetar vi kontinuerligt för följande:

 • Minskad klimatpåverkan
 • Minskad påverkan på ekosystem
 • Resurshushållning
 • Minskad negativ påverkan på människors hälsa

Vi ska inom vår verksamhet:

 • Följa nationell miljölagstiftning och inkludera relevanta nationella miljömål i vårt miljöarbete.
 • Ha modet att med energi och nyfikenhet vara med och utveckla synen på miljöfrågor både internt och externt.
 • Ta ansvar för vår påverkan på miljön med ett livscykelperspektiv, inte bara där vi verkar utan även globalt och regionalt.

Detta ska vi göra genom att:

 • Agera omgående och ansvarsfullt vid incidenter eller förhållanden som kan utgöra en risk för hälsa, säkerhet eller miljö.
 • Alltid hantera relevanta miljöaspekter på ett seriöst och kompetent sätt.
 • Aktivt prioritera produkter och tjänster utifrån ett livscykelperspektiv och på så sätt bidra till ett hushållande av resurser samt nyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning, av förbrukningsmaterial, elektronik och andra produkter.  
 • Verka för att anställda och kunder blir medvetna om tekniska lösningar och personligt agerande som kan minska miljöpåverkan.

 

TechTrade ska utföra egenkontroll och utvärdering av hur denna policy efterlevs och genom fastställda mål och nyckeltal mäta hur miljöframstegen fortskrider och därmed säkerställa ständig förbättring av miljöledningssystemet. Varje anställd och varje person som utför tjänster hos eller för TechTrade förväntas följa miljöpolicyn och rapportera eventuella miljö-, hälso- eller säkerhetsproblem enligt rutin för rapportering av risker och incidenter.